Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIMAHO,Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen op 24-11-2011

 

Artikel 1: Definities
 

In de onderhavige algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 

Opdrachtnemer:          Limaho.
 

Opdrachtgever:            de (rechts)persoon die opdrachtnemer een opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden of met de opdrachtnemer een huur- en/of koopovereenkomst sluit, of daarvoor een offerte ontvangt.
 

Overeenkomst:            de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 

Offerte:                        een schriftelijk aanbod van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop en verhuur van zaken en het verlenen van diensten, met name grond-, straat- en rioolwerk, door de opdrachtnemer en voor de betalingen hiervoor en offertes daartoe, maken deel uit van alle overige overeenkomsten met opdrachtgever en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties zoals onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.

 

2.2  Met het verlenen van een opdracht of door akkoord te gaan met een huur- en/of koopovereenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de volledige inhoud daarvan en deze integraal te accepteren.
 

2.3  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

 

2.4  De overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

 

2.5  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een dwingendrechtelijke bepaling en derhalve niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 

 

Artikel 3: Offertes

 

3.1  Alle door de opdrachtnemer verstrekte aanbiedingen en offertes geschieden schriftelijk

      of elektronisch en zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

3.2  De opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd, die aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk en binnen de genoemde termijn geschiedt en de opdrachtnemer een schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft versterkt.
 

3.3  Indien geen termijn van aanvaarding wordt genoemd in de offerte is deze gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte van kracht.
 

3.4  De in offertes aangegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
 

3.5  De opdrachtnemer is niet gebonden aan aanbiedingen en offertes indien de opdrachtgever redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat die (een) kennelijke vergissing(en) en/of verschrijving(en) bevat.
 

3.6  Een samengestelde offerte betreffende de prijs, de werkzaamheden en/of de diensten verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de werkzaamheden en/of diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 

3.7  De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan offertes of aanbiedingen van opdrachtnemer met betrekking tot daarop volgende overeenkomsten, opdrachten, diensten en/of werkzaamheden.
 

3.8  Indien door de opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt die relevant is voor de totstandkoming van de offerte door de opdrachtnemer, is de offerte die op basis van die onvolledige of onjuiste informatie is vervaardigd, nietig.
 

3.9  Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten of werkzaamheden door de opdrachtnemer blijkt dat de opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt of anderszins in haar verplichtingen tekort is geschoten, bijvoorbeeld in de te treffen voorbereidingen, heeft de opdrachtnemer het recht om na overleg met de opdrachtgever:


a) de werkzaamheden terstond te staken zonder dat de opdrachtgever haar daardoor geleden schade op de opdrachtnemer kan verhalen en/of de betaling van het overeengekomen bedrag op te schorten,

 

of, naar keuze van de opdrachtnemer,

 

b) de werkzaamheden te continueren en aan de opdrachtgever de extra kosten in rekening te brengen die als gevolg van de onjuiste informatie of de tekortkoming door de opdrachtgever, gemaakt moeten worden.

 

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1  De overeenkomst komt tot stand door tijdige schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de opdrachtnemer en een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

 


Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht

 

5.1  Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst dienen schriftelijk door opdrachtgever ter kennis te worden gebracht van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer met die wijziging akkoord gaat, zal hij een nieuwe opdrachtbevestiging aan opdrachtgever verstrekken, waarin eventuele prijs-, termijn- en overige wijzigingen ten gevolge daarvan worden opgenomen.

 

5.2  Extra kosten voortvloeiend uit de wijzigingen in de overeenkomst worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 6: Prijzen

 

6.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 

6.2  Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, verzekeringstarieven, inkooptarieven e.d. in de periode tussen de totstandkoming van de overeenkomst  en de uitvoering daarvan een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs die aan de opdrachtgever berekend wordt dienovereenkomstig aan te passen.

 

6.3  Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, door het uitblijven van gegevens of instructies van de opdrachtgever of door andere voor rekening van de opdrachtgever komende oorzaken wordt vertraagd, is de opdrachtnemer gerechtigd de extra kosten die als gevolg daarvan gemaakt moeten worden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

6.4  Aan opdrachtgever wordt een termijn van 1 werkdag gegeven nadat de situatie in artikel 6.3 door de opdrachtnemer aan haar is gemeld, om alsnog de noodzakelijke informatie en/of instructies te verstrekken dan wel andere belemmeringen die de uitvoering vertragen, weg te nemen. Na het verstrijken van deze werkdag is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen bedragen met de extra kosten te verhogen.
 

 

Artikel 7: Betaling

 

7.1  De betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden zonder aftrek van enige korting en/of verrekening en op een door de opdrachtnemer in de offerte genoemd rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 

7.2  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd aan de opdrachtnemer. Deze rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 

7.3  De opdrachtnemer heeft het recht om ongeacht de overeengekomen betalingscondities voor de aanvang van de werkzaamheden, levering of verhuur voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Is de opdrachtgever niet in staat om deze zekerheid te verstrekken, dan heeft opdrachtnemer het recht de verstrekte opdracht als niet verstrekt te beschouwen, dan wel wanneer hij reeds met zijn werkzaamheden is aangevangen, hiermede acuut te stoppen.

 

7.4  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

- een betalingstermijn is overschreden;

- opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt of de WSNP-      

regeling van toepassing wordt;

- beslag op zaken of vorderingen op derden van opdrachtgever wordt gelegd;

- de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

- de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

7.5  De opdrachtnemer heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van hoofdsom en de lopende rente.
 

7.6  De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

7.7  Facturen worden geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien opdrachtnemer hiertegen niet binnen 5 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft aangetekend.
 

 

Artikel 8: Incassokosten

 

8.1  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is hij 15% van de openstaande vordering extra verschuldigd aan de opdrachtnemer.

 

8.2  Ook de overige kosten van de opdrachtnemer die een gevolg zijn van het in gebreke blijven door de opdrachtgever, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.

 


Artikel 9: Aflevering

 

9.1        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtnemer de door opdrachtgever gekochte zaken feitelijk op de in de overeenkomst aangegeven locatie afleveren.

 

9.2        De zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment van aflevering,vanaf het moment dat een afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 10.2., dan wel indien de opdrachtgever op enige andere wijze in verzuim verkeert.

 

9.3        Indien de levering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld, is de opdrachtgever een vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd van alle kosten die de opdrachtnemer als gevolg daarvan maakt, zoals stallingkosten, verzekeringskosten, onderhoud etc.
 

 

Artikel 10: Afname- en zorgplicht opdrachtgever

 

10.1    Opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede de producten en zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de zaken door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan opdrachtgever.

 

10.2    Afname wordt geacht te zijn geweigerd indien de bestelde zaken ter aflevering zijn aangeboden, doch als aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als dag van aflevering.
 

10.3    De opdrachtgever heeft de verplichting ervoor zorg te dragen dat de opdrachtnemer bij het uitvoeren van de aan hem opgedragen werkzaamheden op terrein van de opdrachtgever, niet wordt gehinderd door onbegaanbaarheid van dit terrein, terwijl dat bovendien vrij dient te zijn van obstakels zoals delen oud ijzer, vergeten gereedschap, kabels, touwen of andere versperringen en hindernissen.

 

10.4    De opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende verharding op alle plaatsen waar opdrachtnemer met zijn machines en werktuigen werkzaamheden moet verrichten. Tevens dient het terrein goed bereikbaar te zijn.

 

 

Artikel 11: Termijnen

 

11.1    Alle termijnen voor de contractverplichtingen van de opdrachtnemer zijn slechts indicatief; zij gaan in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door opdrachtnemer opgegeven, dan wel overeengekomen levertijden en termijnen zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.

 

 

11.2    Opgegeven of overeengekomen levertijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

11.3    Termijnen zullen automatisch, zonder nadere ingebrekestelling, worden opgeschort indien en zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer, dan wel indien opdrachtgever niet of niet adequaat heeft voldaan aan zijn verplichting de voor het leveren van de prestatie noodzakelijke informatie te verschaffen, dan wel indien opdrachtgever niet of niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen in verband met de vervaardiging en/of oplevering van de producten, bijvoorbeeld zoals het verkrijgen van een vergunning. Voorts kan opdrachtnemer zich beroepen op artikel 3.9.

 

11.4    Opdrachtnemer is gerechtigd nieuwe leveringen en/of prestaties uit te stellen indien en zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uitstaande betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

 

11.5    Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet-nakomen van levertijden of andere termijnen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de opdrachtnemer.

 

Artikel 12: Retentierecht

 

12.1    De opdrachtnemer die zaken of producten van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd deze onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, die de opdrachtnemer voor het uitvoeren van door dezelfde opdrachtgever aan hem opgedragen werkzaamheden heeft gemaakt.

 

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en verlies eigendom

 

13.1    Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

-    tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere     

            gelijksoortige overeenkomsten;

-  voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet              

betaalt of zal betalen;

-    vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde 

      overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

 

13.2    Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer op geen enkel moment gerechtigd de zaken te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht, te verhuren, aan een derde op enige wijze in gebruik te geven, dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de zaken. Zolang de zaken onder het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer vallen, is opdrachtgever gehouden deze in hun oorspronkelijke vorm te laten voortbestaan en deze niet te wijzigen, ook niet door zaakvorming, natrekking of vermenging.

 

 

13.3    Nadat de opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is hij gerechtigd de geleverde zaken als eigenaar te revindiceren. De opdrachtgever dient hem daartoe in de gelegenheid te stellen.

 

13.4    Als de opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht op deze zaken ten behoeve van de opdrachtnemer een pandrecht tot zekerheid van de openstaande vorderingen te vestigen.

 

13.5    De opdrachtgever is gehouden derden (zoals curatoren en beslagleggers) die enig recht claimen met betrekking tot de zaken waar opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van opdrachtnemer. De opdrachtgever dient in een dergelijk geval de opdrachtnemer onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

13.6    Zolang de zaken in eigendom zijn van opdrachtnemer, is opdrachtgever verplicht deze zaken tegen brand, diefstal en aanspraken van derden, eigen risico en voldoende mate voor eigen rekening te doen verzekeren. De opdrachtgever is verplicht in de voorkomende gevallen de rechten voortvloeiende uit de bedoelde polis van verzekering aan opdrachtnemer in eigendom over te dragen.

 

13.7    Vervangen (onderdelen van) zaken worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht. In alle overige gevallen wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze (onderdelen) van zaken en vervallen aldus aan de opdrachtnemer.
 

 

Artikel 14: Garantie

 

14.1    De opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever een garantie op de kwaliteit van de door haar geleverde (onderdelen van) zaken voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier hiervoor garanties verleent en nakomt. Dit onder voorbehoud van deskundig en juist gebruik door de opdrachtgever. Voor ten tijde van de levering niet zichtbare gebreken kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij en slechts voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier terzake verplichtingen erkent; in dat geval cedeert de verkoper nu voor als dan zijn daaruit voortvloeiende rechten jegens fabrikant/leverancier aan koper, waardoor verkoper terzake volledig zal zijn gevrijwaard van alle aanspraken met betrekking tot het in het geding zijnde gebrek.

 

14.2    Indien verkoper/verhuurder in weerwil van het vorenstaande aansprakelijk wordt gesteld, beperkt de aansprakelijkheid zich tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de leverantie, waarop de aangenomen aansprakelijkheid betrekking heeft. Verkoper is niet aansprakelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen. Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is uitgesloten.

 

14.3    Gebreken in geleverde zaken welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer, door nieuwe levering vervangen, of de opdrachtgever wordt gecrediteerd voor een evenredig deel van de factuur.

 

14.4    Alle garanties vervallen indien de opdrachtgever het geleverde onoordeelkundig en/of niet conform de instructies heeft gebruikt.

 

14.5    Opdrachtgever dient in alle gevallen tijdig de klachten en/of gebreken aan de opdrachtnemer te melden en die de gelegenheid te bieden de levering te vervangen door een nieuwe.
 

14.6    Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 5 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

 

 

Artikel 15: Reclames

 

15.1    Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden en uiterlijk 5 dagen na factuurdatum. Een opdrachtgever die klachten betreffende de deugdelijkheid van het uitgevoerde werk niet binnen 5 dagen na factuurdatum aan de opdrachtnemer heeft gemeld, wordt geacht met de kwaliteit van het uitgevoerde werk akkoord te gaan.

 

15.2    Indien en voorzover een reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, is opdrachtnemer uitsluitend verplicht het/de gebrek(en) te verhelpen, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de zaken niet verhinderen of deze belemmeren.

 

15.3    Het reclameren ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

 

15.4    Wanneer opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, geen en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijzen dan wel op andere onvolkomenheden, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.
 

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid
 

16.1    Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

 

16.2    Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade van enige soort en schade door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de zaak door de opdrachtgever.

 

16.3    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde zaak.

 

16.4    Opdrachtnemer hanteert op het terrein van de opdrachtgever de wetsartikelen die van toepassing zijn op openbare terreinen en wegen, met betrekking tot de verkeersregels. 

 

16.5    Na aflevering van een zaak aan en acceptatie daarvan door de opdrachtgever, komt deze zaak voor risico van de opdrachtgever.
 

 

16.6    De opdrachtgever is verantwoordelijk voor controleren van alle relevante informatie die van belang is voor de opdracht, zoals bijvoorbeeld klicmeldingen.
 

 

16.7    De opdrachtnemer voert de werkzaamheden conform de opdracht en instructies van de opdrachtgever uit. De opdracht en instructies en de gevolgen daarvan zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 17: Overmacht

 

17.1    Ingeval van overmacht waardoor opdrachtnemer en/of opdrachtgever niet kan leveren of nakomen, wordt de overeenkomst naar keuze van opdrachtnemer ontbonden dan wel  opgeschort.

 

17.2    Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor opdrachtnemer tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, weersomstandigheden waardoor zoals gebruikelijk is in de bouw niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit magazijnen of werkplaatsen van de opdrachtnemer en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van de opdrachtnemer wordt tevens geacht overmacht te zijn van opdrachtnemer.

 

 

Bijzondere bepalingen ten aanzien van huur en verhuur van zaken

Artikel 18: Verhuur- algemeen
 

18.1    De algemene bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur.

 

18.2    Huur is de overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt aan de opdrachtgever een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de opdrachtgever zich verbindt tot een tegenprestatie.

 

18.3    Aan een overeenkomst van huur en verhuur ligt een aparte huurovereenkomst ten grondslag. De huurovereenkomst dient, voorafgaande aan de huurperiode, door de opdrachtnemer en de opdrachtgever  te zijn ondertekend.
 

18.4    De huurovereenkomst betreffende een machine is altijd inclusief bediening van de betreffende machine(s) door een door de opdrachtnemer daartoe aangewezen persoon.

 

 

Artikel 19: Verhuurprijs

 

19.1    De huurprijs is inclusief bediening, dagelijks onderhoud en brandstof. Afhankelijk van de huurperiode wordt een huurprijs hiervoor door verhuurder vastgesteld.
 

19.2    De huurprijs zal door de verhuurder iedere 7 dagen worden gefactureerd. Betaling dient te geschieden conform het gestelde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 20: Verhuurtermijn en opzegging

 

20.1    De huurovereenkomst gaat in op het moment dat het gehuurde ten behoeve van de huurder wordt gebruikt of gereserveerd.
 

20.2    De huurovereenkomst eindigt per direct wanneer de huurprijs niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

 

20.3    Als huurtermijn geldt werkdagen van 8 uur; indien ook 's nachts en/of op zaterdag en/of zondag wordt gewerkt, wordt dit op basis van het daarvoor geldende tarief extra in rekening gebracht.
 

20.4    Bij tussentijdse opzegging van een huurovereenkomst geldt minimaal een opzegtermijn van tenminste 1 werkdag per week dat de huurovereenkomst zou duren, tot een totaal van 2 maanden.

 

 

Artikel 21: Verhuur- aansprakelijkheid bij schade en diefstal

 

21.1    De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade direct of indirect, uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door het gehuurde materiaal ongeacht door welke oorzaak de schade is ontstaan. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-) aansprakelijkheid.

 

21.2    Gevolgschade ten gevolge van mankementen aan het materiaal zijn nimmer voor rekening van de verhuurder. Onder gevolgschade zal tevens tijdsverlies worden beschouwd.

 

21.3    De huurder dient het gehuurde aan het einde van iedere werkdag en op overige dagen in een afgesloten ruimte of achter deugdelijk en gesloten hekwerk te plaatsen. Indien dat niet gebeurt, is de huurder aansprakelijk voor diefstal van het gehuurde of daaraan toegebrachte c.q. ontstane schade.

 

 

Artikel 22: Verhuur-risico

 

22.1    Het gehuurde is gedurende de huurperiode voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient materiaal bij het in ontvangst nemen te controleren op beschadigingen.

22.2    Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan en gehuurde door verhuur of anderszins ter beschikking te stellen van derden.
 


Artikel 23: Verhuur- gebruiksvoorwaarden

 

23.1    De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming zorgvuldig te gebruiken en de instructies die door verhuurder ten aanzien van gebruik en onderhoud zijn gegeven, stipt op te volgen.
 

23.2    De huurder zal het gehuurde niet vervreemden of bezwaren en zal bij beëindiging der huurovereenkomst door tijdsverloop deze terugzenden in dezelfde staat en onderhoudstoestand als aan huurder afgeleverd, waarbij normale gebruiksslijtage niet in aanmerking wordt genomen.

 

23.3    De huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder geen veranderingen of wijzigingen aan het gehuurde aanbrengen of dulden.

 

23.4    Het onderhoud en/of verrichten van reparaties aan het gehuurde mag uitsluitend geschieden door verhuurder, tenzij aan huurder schriftelijke toestemming is verleend zelf of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten.

 

 

Artikel 24: Verhuur- rechten verhuurder

 

24.1    De verhuurder is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen door een ander goed van hetzelfde type.

 

24.2    De verhuurder is gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst, de verhuurde goederen met onmiddellijke ingang weer tot zich te nemen wanneer:

- de huurder zijn betalingsverplichting tegenover de verhuurder niet stipt nakomt;

- de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling        

      aanvraagt, dan wel wanneer de WSNP-regeling van toepassing is.

 

 

Artikel 25: Verhuur- ontbinding

 

25.1    De huurovereenkomst kan door verhuurder worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijk bericht aan huurder hiertoe, indien:

- de huurder handelt in strijd met de gesloten overeenkomst of met enig onderdeel  

  daarvan;

- de huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt

   verklaard dan wel zijn/haar faillissement wordt aangevraagd, beslag wordt gelegd

   ten laste van huurder op het gehuurde, al of niet ten rechte, dan wel de WSNP-

   regeling van toepassing is;

-    de huurder onder curatele wordt gesteld, komt te overlijden, liquideert of wijziging

            brengt of doet brengen in de rechtsvorm van zijn onderneming.

 

25.2    Indien verhuurder de overeenkomst ontbonden verklaart op voornoemde gronden, waartoe geen sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn alle overeengekomen huurtermijnen direct opeisbaar zonder sommatie en/of ingebrekestelling.

 

 

Artikel 26: Wijzigingen algemene voorwaarden

 

26.1    De opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij moet de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien zij de opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na schriftelijke toezending daarvan schriftelijk heeft medegedeeld dat zij daartegen bezwaar maakt.

 

 

Artikel 27: Toepasselijk recht

 

27.1    Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

27.2    Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen.

 

27.3    Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.             

 

Tuinaanleg

Diensten

Grondwerk

Projecten

Contact

Havenstraat 145
7887 BN Erica
Nederland

Tel: +31 (0) 591 303175
Mob: +31 (0) 6 50514079